Avgifter

Kursavgifter
Avgift per deltagare är 8.500 kronor/årskurs, avgiften betalas av den organisation som anmäler deltagaren.  Kostnaderna för ”Insikter”, som ingår i LO:s kunskapssystem, bekostas av LO centralt. Utöver dessa kurskostnader står anmälande organisationer för deltagarnas stipendier/förlorade arbetsförtjänst utifrån behov, samt kostnader för studieresan. Studieresan kostar i dagsläget 12 500/deltagare.

Medlemmar och medlemsavgifter
GAF har 22 medlemsorganisationer. Årsavgift för fackliga avdelningar är 75 öre per medlem i Göteborgs upptagningsområde, dock minst 500 kronor. Övriga organisationer betalar 500 kronor i årsavgift.