Historien om GAF

Med start 1919

År 1919 bildades aftonskolan Föreningen Göteborgs Arbetares Folkhögskola, förkortad GAF. Initiativet kom från det lokala bildningsutskottet i Göteborg. Utskottet var ett embryo till det som senare blev ABF Göteborg. Aftonskolan GAF föddes i en brytningstid och var ett barn av sin tid. Europa låg i spillror efter att första världskriget förött kontinenten i fyra års tid. Svensk arbetarrörelse fick under den här tiden sina första stora framgångar. Mellan åren 1918 och 1921 infördes lika och allmän rösträtt, den politiska grenen av den unga arbetarrörelsen bildade sin första regering och arbetarrörelsens paradkrav, åtta timmars arbetsdag, infördes. Sverige tillät, som sista land i Norden, kvinnor att rösta i allmänna val.

Bokuppslag

Arbetarklassen hade makten inom räckhåll, dess representanter saknade dock i gemen den kunskap som krävdes. Målet med skolan blev därför att utbilda arbetarklassens förtroendevalda och ge dem de verktyg som krävdes för att reformera Sverige. Den 8 december 1919 fastställdes, med Ernst Wigforss som sakkunnig, skolans första kursplan. Wigforss, som senare blev finansminister och var en av den svenska socialdemokratins största teoretiker, deltog som lektor under den första höstterminen.  Kursplanen innefattade nationalekonomi, industriell demokrati, studier i arbetarskyddslagar, kollektivavtal, historia, kommunalkunskap och socialism. Tämligen svåra ämnesval för en målgrupp som i bästa fall genomgått en 6-årig folkskola.  Folkskolan var en offentlig skola som strävade efter att tygla sina elever, nära fyrtio procent av innehållet i folkskolan var moralbaserat, dvs. ordning och flit samt kristendomsundervisning. Arbetarrörelsens behov av en egen skola, där rörelsen ägde makten över bildningen, var kolossalt. Till första årskullen ansökte hundra personer. 1920 startade skolan med en första årskull om ca 50 deltagare.

GAF är i dag en treårig utbildning som i huvudsak sker under kvällar och helger. Utbildningen har genom åren förändrats i pedagogik och innehåll. Deltagarantalet har skiftat beroende på intresse, inriktning och resurser. Formen har förändrats men flertalet saker är konstanta.

GAF riktar sig till förtroendevalda inom arbetarrörelsen. Kunskaperna som deltagarna förvärvar på GAF skall ge dem kraft, mod och verktyg för att påverka samhället i en rättfärdig riktning. Deltagarna skall efter genomgången utbildning ha tillförskaffat sig kunskaper och arbetssätt som ger dem förutsättningar att bedriva ett fackligt-politiskt folkrörelsearbete på ledande poster, både lokalt och nationellt.

Skolans arbetssätt

Innehåll och upplägg av studierna utgår ifrån skolans måldokument. Måldokumentet har utvecklats utifrån en analys av de uppgifter som förtroendevalda har att hantera.

Utifrån måldokumentet analyserar, inventerar och planerar deltagarna och handledarna i respektive årskurs de kunskaper som behöver införskaffas och vilka arbetsmetoder som behöver användas. Det är grunden för den studieplanering som gäller för respektive årskurs. Utvärderingar sker regelbundet under studietiden för att säkerställa studiernas kvalitét. Måldokumentet anger att GAF har ett lokalt perspektiv i upplägg och genomförande, utbildningen utgår från deltagarnas situation. De senaste årens verksamhet visar att deltagarnas studieplan innehåller bland annat arbetsrätt, välfärdsfrågor, organisations- och föreningskunskap, mötesteknik, muntlig och skriftlig träning, svensk politik samt internationella frågor.

GAF är idag en treårig processutbildning som i huvudsak sker under kvällar och på deltagarnas fritid.  Under ett läsår innefattar GAF tre årskurser med runt 65 deltagare utifrån den treåriga kursplanen, fyra årskurser med över 80 deltagare utifrån verksamhetsåret.